Politica de confidențialitate. Prelucrarea datelor personale.


CLINICA PSIHOMED, prin natura activității pe care o desfășoară, prelucrează cu bună credință și în conformitate cu prevederile legale date personale ale pacienților, actuali sau potențiali, ale reprezentanților lor legali, convenționali sau ale aparținătorilor, în cadrul operațiunilor sale de furnizare a serviciilor medicale, precum și ale angajaților săi sau candidaților în cadrul proceselor de recrutare.

CLINICA PSIHOMED ia în permanență măsuri tehnice și organizatorice în vederea protejării datelor cu caracter personal încredințate, pe care le va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate.

Datele de contact ale operatorului CLINICA PSIHOMED

PSIHOMED BACĂU SRL, str. Buciumului nr. 25, BACĂU, ROMÂNIA

Telefon: +40 (723) 121 782 |+40 (234) 702 732

Telefon laborator: +40 (799) 822 733

E-mail:psihomedbacau@yahoo.com

Scopurile prelucrării  datelor personale

CLINICA PSIHOMED colectează și prelucrează datele personale pentru următoarele scopuri : 

Categorii de date cu caracter personal

CLINICA PSIHOMED și punctele de lucru/unitătile mobile de recoltare probe biologice colectează date cu caracter personal direct de la persoana vizata sau de la aparținători sau reprezentanții legali ai acesteia:

În cazul în care CLINICA PSIHOMED  va decide să prelucreze date cu caracter personal și în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor nr. 679/2016, respectiv în baza consimţământului persoanei vizate, CLINICA PSIHOMED va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.

Temeiul juridic al prelucrării 

Prelucrările datelor în scopurile de mai sus au ca temei:

Durata păstrării datelor cu caracter personal

Durata de stocare a datelor cu caracter personal este limitată la ceea ce este necesar pentru scopurile de procesare și până la expirarea termenelor de arhivare. CLINICA PSIHOMED va șterge datele cu caracter personal la momentul la care solicitați acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucrare se realizează ca efect al interesului legitim CLINICII PSIHOMED sau este impusă de o prevedere legală, date care vor fi șterse în termenul prevăzut de lege pentru aceasta. În cazul în care păstrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopuri specificate de lege, CLINICA PSIHOMED va păstra în continuare datele pentru perioada impusă.

Procese de profilare automată și decizii automatizate

CLINICA PSIHOMED nu folosește datele personale pentru a evalua automat aspecte ale personalității persoanelor vizate. CLINICA PSIHOMED nu folosește datele personale pentru a lua decizii automate despre dumneavoastră.

Destinatarii datelor 

CLINICA PSIHOMED poate dezvălui datele personale următoarelor categorii de destinatari: autorități și instituții publice centrale și locale, asiguratori, profesioniști ce colaborează cu CLINICA PSIHOMED respectând secretul profesional, alți furnizori de servicii medicale (spitale sau ambulatorii de specialitate, servicii paraclinice sau imagistică medicală etc.) implicați în furnizarea serviciilor medicale. CLINICA PSIHOMED poate dezvălui către terți date strict necesare .

CLINICA PSIHOMED poate comunica datele dvs. către persoane împuternicite care prelucrează date cu caracter personal pe seama CLINICII PSIHOMED (cu titlu exemplificativ: societăți de arhivare, entități care asigură recuperarea creanțelor, furnizori de servicii de marketing direct, curieri etc.). 

CLINICA PSIHOMED va dezvălui datele dvs. personale pentru a se conforma oricărei obligaţii legale sau în virtutea obligaţiilor faţă de o autoritate publică sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa CLINICII PSIHOMED sau a clienţilor săi.
Datele transmise Destinatarilor vor fi adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopurile în care au fost colectate
și dezvăluite.

Transferul datelor în strainatate

La momentul redactării prezentei politici de confidențialitate, nu transferăm date cu caracter personal în țări din afara UE/EEA sau către organizații internaționale.

Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

CLINICA PSIHOMED respectă drepturile care privesc protecția datelor personale, drepturi care se pot exercita de dumneavoastră printr-o cerere scrisă . Cererea trebuie să conțină o descriere precisă a dreptului pe care doriți să-l exercitați și să fie însoțită de un document de identitate care să permită identitificarea dumneavoastră. Folosirea informațiilor din documentul de identitate este limitată strict la activitatea de confirmare a identității și nu va genera o stocare a datelor personale mai mult decât este necesar în acest scop. Aveți următoarele drepturi:

Menționăm că nu ne asumăm răspunderea cu privire la informațiile și politicile de confidențialitate aferente site-urilor noastre.
Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta politică de confiden
țialitate.